Algemene Voorwaarden Secretariële Dienstverlening

Begrippenbeschrijving:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Smart Management Support opdracht geeft tot het verrichten van secretariële of administratieve werkzaamheden.

Langlopende opdracht: Een opdracht of overeenkomst die 6 maanden of langer duurt.

Kortlopende opdracht: Een opdracht of overeenkomst voor minder dan 6 maanden, of een eenmalige opdracht.

Toepasselijkheid:

Op alle secretariële of administratieve werkzaamheden van Smart Management Support zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Opdrachtgever wordt geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd door het verlenen van de opdracht. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden bij dezen nadrukkelijk verworpen.

Offertes:

Offertes zijn 21 dagen geldig, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

Uitvoering:

Smart Management Support is in de uitvoering van de door haar aanvaarde opdracht geheel vrij en zelfstandig. Zij zal de opdracht in het kader van hetgeen is overeengekomen naar beste weten en kunnen uitvoeren.

Tussentijdse wijzigingen in de opdracht zijn, met goedvinden van beide partijen, geldig na schriftelijke vastlegging.

Indien Smart Management Support, door haar niet toe te rekenen omstandigheden, niet in staat is de door haar aanvaarde opdracht tijdig uit te voeren, is opdrachtgever gerechtigd de opdracht in te trekken indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht.

Geschillen omtrent kwaliteit:

Indien de door Smart Management Support verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, dient opdrachtgever direct na aflevering van de zaken dan wel na het verrichten van de werkzaamheden schriftelijk binnen 8 dagen te reclameren. Bij gebreke hiervan worden de zaken/verrichte werkzaamheden geacht in goede orde te zijn bevonden en te zijn geaccepteerd.

Smart Management Support dient door opdrachtgever hierbij in de gelegenheid te worden gesteld zo nodig alsnog de nodige verbeteringen aan te brengen. Zij is uitsluitend in verzuim in de nakoming van haar verplichtingen, indien zij de redelijkerwijs benodigde verbeteringen niet binnen een redelijke termijn heeft aangebracht.

Honorarium:

Smart Management Support brengt haar werkzaamheden in rekening op basis van het overeengekomen uurtarief dat in de offerte is overeengekomen. Over genoemd uurtarief is BTW verschuldigd.

Het door Smart Management Support gehanteerde uurtarief kan jaarlijks per 1 januari door haar worden herzien en worden toegepast op alle werkzaamheden die in het betreffende kalenderjaar worden verricht.

Tenzij anders is overeengekomen, worden honorarium en kosten in rekening gebracht zodra de opdracht is uitgevoerd. Smart Management Support is gerechtigd maandelijks honorarium en kosten in rekening te brengen indien de uitvoering van de opdracht meer dan 1 maand vergt.

Geschillen Honoraria     

Reclamaties betreffende door Smart Management Support verzonden declaraties dienen binnen 10 dagen schriftelijk te worden ingediend. Daarna wordt de declaratie geacht te zijn goedgekeurd. Reclamaties laten de verplichting tot tijdige betaling onverlet.

Betaling van declaraties

Tenzij anders is overeengekomen, dienen declaraties binnen 15 dagen na dagtekening per bank zonder enige aftrek of schuldvergelijking te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Alle kosten van gerechtelijke incassering of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten wegens niet tijdige betaling komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks met een minimum van € 150,- excl. btw.

Geheimhouding en privacy statement:

Smart Management Support verklaart dat zij tegenover derden zowel direct als indirect geheimhouding zal betrachten omtrent alle aangelegenheden die haar door haar werkzaamheden van opdrachtgever ofwel van relaties van opdrachtgever bekend zijn en dat zij zich zal onthouden van iedere mededeling daaromtrent.

Contactgegevens van klanten of leveranciers (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) worden door Smart Management Support uitsluitend geregistreerd ten behoeve van communicatie over en het uitvoering geven aan de opdracht en voor administratieve doeleinden, zo lang de overeenkomst loopt.

Schadevergoeding:

Smart Management Support is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door opdrachtgever wordt geleden indien deze het gevolg is van nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van haar. Indien Smart Management Support op deze grond aansprakelijk is, kan ten hoogste aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de door opdrachtgever geleden directe schade met een maximum van € 500,- excl. btw.

Smart Management Support is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding indien zij door ziekte of overmacht niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.

Opzegtermijn:

Voor langlopende opdrachten geldt een opzegtermijn van 1 maand voor zowel Smart Management Support als voor de opdrachtgever.

Voor kortlopende opdrachten en projecten geldt een schadevergoeding van 50% van het afgesproken honorarium van de resterende duur van de overeenkomst.

Toepasselijk recht en geschillen:

Op alle overeenkomsten van Smart Management Support is Nederlands recht van toepassing.